Teknolojinin Doğuşu ve Gelişimi | Sonsuz Teknoloji

Teknolojinin Doğuşu ve Gelişimi

Teknoloji gelişimi

Teknoloji insan varlığıyla ortaya çıkan bir süreçtir. Doğada yaşayan insan onun şartlarına uyum sağlamak, hayatta kalabilmek, yaşamını daha rahat sürdürebilmek gibi bir dizi gerekliliğin sonucunda çeşitli araç ve gereçlerin üretimini yapmıştır. Bu araç ve gereçleri yapabilmek için de teknolojinin imkanlarından yararlanmıştır.İlk insanlar taş aletlerden yararlanırken yaşadıkları gelişimlerle beraber kullandıkları teknolojinin niteliği de gelişerek devam etmiştir.

Teknolojinin Doğuşu ve Gelişimi

Tarihsel akışın içinde de geliştirdikleri her tür teknolojiyi kültürel etkileşimler vasıtasıyla birbirlerine aktarmışlardır. Farklı coğrafyalarda aynı zaman dilimlerinde yaşayan insan toplulukları birbirlerinden etkilenerek geliştirdikleri teknolojiler sayesinde bugün yaşadığımız döneme kadar uzanan gelişmelere binlerce yıllık süreçlerden geçerek ulaşmışlardır.

Avcı toplayıcı olarak çıktıkları yolculuklarına taş aletler eşlik etmiştir. Çetin doğa şartlarına, yırtıcı hayvanlara karşı hep savunmada olmak zorunluluğu sürekli bir arayışı ve gelişimi zorunlu kılmıştır. Geliştirdikleri teknolojilere buldukları pek çok şey de katılmıştır.

Ateşin bulunmasıyla yaşamlarına sadece bir ısınma aracı dahil etmemişler onun aydınlığından yaralandıkları gibi madenleri onun ısısında eritip çeşitli silah ve aletler de yapmışlardır.

Dünyanın yaşadığı iklimsel şartların değişerek dengeleri bozmasının ardından da yaşam biçimlerinde değişiklikler zorunluluk halini almış, göçebe avcı ve toplayıcılar yerleşik düzeni tercih etmiştir.

Yeni yaşamlarını su kaynaklarının kenarına kurarken de tarım toplumunu şekillendirmeye başlamışlardır. Yiyecek toplayarak yaşayan insanlar tarım toplumu olunca yediklerini üreten bir yapıya kavuşmuşlardır.

Artık bir köy yaşamının parçası haline geldiklerinde de daha fazla üretirken hızla nüfusu artan bir topluma dönüşmüşlerdir.

Dokuma teknolojisiyle örtünme ve barınmada gerekli ihtiyaçlarını üretirken çömlek yapımı sayesinde çeşitli kap kacak ihtiyaçlarını temin etmişlerdir. Ağaçlardan, kerpiçten ya da taştan barınmak için evler yapmışlar, madenleri eritmişler ve aletler üretmişlerdir. Tüm bu gelişmeleri oldukça uzun bir sürede gerçekleştiren insan bunları el kol gücünün aracılığıyla yapmıştır.

18.yüzyıla kadar yavaş yavaş gelişen teknolojiler bu yüzyıla gelindiğinde Sanayi Devrimi’ni de şekillendiren unsurlar olmuştur. Sanayi Devrimi’ni başlatan buhar makineleri ardından da elektrik teknolojileriyle makineleri getirmiştir.

El kol gücüyle çalışan insan yerine makineler görev almaya başlamış açığa çıkan iş gücü insanları oluşan kent merkezlerine göç etmeye zorlamıştır.

Hızla yaşanan nüfus artışı toplumsal ve ekonomik yapıda beliren yenilikler köklü değişikliklere de zemin hazırlamıştır. Kurulan fabrikalarda çalışan insanlar aracılığıyla işçi sınıfı oluşmuş bu durum da toplumsal sınıfları oluşturmuştur.

İlgili: Teknolojinin Faydaları ve Zararları

Teknolojinin Etkileri

  • Yeni toplumsal oluşumlar kavgaları da beraber getirmiş paylaşılamayan kaynaklar ve topraklar savaşlara yol açmıştır.
  • İkinci Dünya Savaşı ile gelişen internet teknolojisi ise bir dönüm noktası olarak tarihsel akışta yerini almıştır.
  • Bilgi teknolojileri bir devrim yaratmış ve yeni toplum yapısı da bilgi toplumuna doğru evirilmiştir. Geliştirilen mobil iletişim araçları zaman ve mekân kavramının varlığını yok etmiştir.
  • Yeni teknolojik gelişmeler insan yaşamını kolaylaştırırken dengeleri de bozmaya başlamıştır. Teknolojik aletlerin çeşitliliği iş gücüne olan ihtiyacı azaltmış ve iş gücü açığa çıkmıştır.
  • Çevre kirliliği, uluslar arasında yaşanan anlaşmazlıkların çatışmaya dönüşmesi durumunda bölgesel olmaktan çıkıp tüm dünyayı etkileyebilecek boyuta gelmesi, radyasyon, zehirli gazların doğaya salınımı gibi olumsuz etkilerinin olması teknolojik gelişmelerin hızını durduramamaktadır.
  • Tüm bunlara ek olarak teknolojik gelişmeler insanın yaşam biçiminde de olumsuzluklara yol açmakta gittikçe yalnızlaşan ve sanal dünyalarda yaşayan insan sayısı artmaktadır.
  • Teknolojinin yararlarını kullanarak insan yaşamını kaliteli ve daha iyi yaşanabilir hale getirmek çabasının yanında, toplumlarda oluşturulması gereken bilinç de önemlidir.
  • Bireyler teknolojinin zararları konusunda bilinçlendirilirken onun yaşamına sağlayacağı faydaları da göz ardı etmemelidir.

Bir yorum bırakınız...

*